Seneste nyheder

Indkaldelse til generalforsamling 2017

Hermed indkaldes til generalforsamling i Grundejerforeningen Nymark.
Generalforsamlingen afholdes den 9. maj 2017 klokken 19:30 i et lokale i kælderen på Lokalcenter Kildevang.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 1. maj 2017. Forslagene kan afleveres på Nymarks Allé nr. 143 eller sendes på mail til renekramme@gmail.com.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Beretning om det forløbne år.
  3. Aflæggelse af regnskab.
  4. Behandling af indkomne forslag.
    1. Dannelse af tre parcelforeninger under grundejerforeningen. Herunder deling af grundejerforeningens formue. Se forslag til vedtægter for område II + Ia på hjemmesiden snarest.
    2. Etablering af skur. Herunder nedsættelse af skur-udvalg.
    3. Bålpladsens fremtid.
    4. Bomme ved starten af den nye cykelsti.
  5. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent.
  6. Der er i år ikke valg til bestyrelsen.
    (Formand René Kramme genvalgt for 2 år 2016. Ikke på valg.)
    (Kasserer og næstformand Jørgen Beck genvalgt for 2 år 2016. Ikke på valg.)
    (Bestyrelsesmedlem Jochen Diekmann valgt for 2 år 2016. Ikke på valg.)
    (Suppleant Stine Silberbauer valgt for 2 år 2016. Ikke på valg.)
  7. Valg af to revisorer.
  8. (Kurt og Jakob genopstiller. Vælges for et år af gangen.)
  9. Nedsættelse af arbejdsgrupper:
    1. Skur - hvis vedtaget.
    2. Hjertestarter.
    3. Vejfest.
  10. Eventuelt.

På vegne af bestyrelsen
René Kramme

(Indkaldelse som pdf)

Posted by Rene Kramme on Sun, 23 Apr 2017

Referat af bestyrelsesmøde 26.02.2017

Til stede: Jochen Diekmann, Jørgen Beck, Rene Kramme, (ref)

Årets generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes den 18. april i Halhuset (hvis det er ledigt - René tjekker og booker). Ændret til 9. maj i et lokale hos Kildevang.

Jochen og René sender snarest et overslag for kommende udgifter til vedligeholdelse af læbælte og hjertestarter til Jørgen, så det kan komme med i budgettet.

Punkter til generalforsamlingen udover de sædvanlige:

  • Forslag om indkøb og opsætning af skur samt stole og klapborde. Herunder etablering af skuretableringsudvalg. (Jørgen laver et udkast)
  • Opsætning af hjertestarter
  • Etablering af parcelforeninger (René laver et udkast til vedtægter, som Jonas forhåbentlig vil kigge igennem)
  • Sommerfest og nedsættelse af festudvalg (Jochen tovholder)

Indkaldelse udsendes 3 uger før.

Vi snakkede kort om etableringen af parcelforeninger og hvordan vi kunne dele den opsparing vi har.

Næste møde - ikke aftalt.

Posted by Rene Kramme on Tue, 28 Feb 2017

Referat af bestyrelsesmøde 24.01.2017

Til stede: Rene Kramme, Jochen Diekmann, Jørgen Beck (ref)

1. Ekstraordinær generalforsamling

Da vi vurderer, at en ekstraordinær generalforsamling vil ligge for tæt på ordinær generalforsamling, vælger vi at afholde en tidlig ordinær generalforsamling med forslag planlagt til ekstraordinær generalforsamling.
Dato: 28/3 kl. 19:30 i Halhuset
Forslag til dagsorden ud over standarddagsorden:

  1. Forslag om indkøb og opsætning af skur samt stole og klapborde. Herunder etablering af skuretableringsudvalg.
  2. Etablering af parcelforeninger
  3. Sommerfest og nedsættelse af festudvalg

Indkaldelse udsendes 3 uger før.

Rene undersøger omkring vedtægter og proces for etablering af parcelforeninger.
Jochen deltager i festudvalg og udformer forslag.
Næste møde: 26/2 kl. 16-17 ved Jørgen.

For referat 24/1-2017 / Jørgen 256

(Referat som pdf)

Posted by Rene Kramme on Tue, 21 Feb 2017

Referat af bestyrelsesmøde 06.12.2016

Til stede: Rene Kramme, Jochen Diekmann, Jørgen Beck (ref)

1. Skur:

Udvalget vurderer at de 2 foreslåede løsninger fra tømrermester Thomas Pedersen på hhv. kr. 104250,- med fundament og kr. 85750,- med lecafundament er for dyre og foreslår oprindelig billig løsning til ca. kr. 20000,- incl. møbler.
Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling den 7. februar, hvor der stilles forslag om en samlet løsning bestående af etablering af skuretableringsudvalg og billig løsning.
Indkaldelse 1 måned forud med mulighed for alternative forslag senest 14 dage før gnf.
Jørgen formulerer indkaldelse i december og sender til kommentering i bestyrelsen.

2. Hjertestarter:

Indkøbes og opsættes i maj måned. Jochen forestår indkøb og sørger for opsætning.

3. Eventuelt:

  • Henvendelse fra beboere i sorte rækkeboliger om vedligeholdelse af hegn. René har talt med vores gartner om at få det gjort i januar.
  • Henvendelse om ændret hældning på sti i samme område. Bestyrelsen mener ikke det er ejerforeningens opgave, da stien er i orden og ikke misligholdt.
  • Henvendelse fra XL Byg om konto etableret i ejerforeningens navn. Vi har ingen konto i ejerforeningens navn.
  • Rene har henvendt sig til kommunen og nabogrundejerforening om parcelforening. Emnet sættes på næste bestyrelsesmøde.

For referat 061216 / Jørgen 256

(Referat som pdf)

Posted by Rene Kramme on Wed, 7 Dec 2016